Aktuellt


Fiske från egen flytring är tillåtet i Ondtjärn mot lösande av avgift på 50:-/dygn, fiskekortsavgift tillkommer.

Vattenskoterförbud i samtliga vatten med undantag av Bergviken.

Nu gäller fiskekortet även för övriga vatten inom Hanebo-Segersta fiskevårdsområde med undantag för de vatten som är utarrenderade till olika föreningar eller klubbar , samt de vatten där ädelfisk är den dominerande arten. Nya vatten är bla. Stugubacksjön,Ramen,Gopen,Mäken,Mosjön,Fräkensjön,Bobaken,Stortjärn
och Locksjön.
Detta är det besked vi fått från fiskevårdsområdet. Samma regler för fisket gäller som för övriga området. Om befintliga regler beträffande fisket i de tillkommande vattnen är strängare, gäller dessa. Mer upplysning kan du få av dess ordförande Leif Elvsén på telefon 0278-650114.

Fiskeplan 2020

Fiskeplan för Hanebo - Segersta Fiskevårdsförening 2020
Förslag till föreningens Fiskeplan grundar sig på åsikter, ställningstagande och beslut i styrelsen. Regler för Bergviken har bestämts av Hanebo-Segersta fvof
Naturligtvis är steget stort från beslut till en slutförd fiskeplan. Ingen åtgärd kan utföras utan att alla parter är överens.
Föreningen godtar beslut i vattendomstol mm, även om det inte skulle överensstämma med styrelsens åsikter och ställningstagande.

Fiskeplan


Målsättningen är att:

- vidta långsiktiga bevarandeåtgärder för att säkerställa fiskbeståndens livsmiljöer.

- utföra restaureringsåtgärder (biotopvård mm.) för att optimera den naturliga produktionen av laxartad fisk.

- vidta särskilda satsningar i syfte att tillrätta fisket för fisketurism. Förutom riktad fiskevård ingår informationsåtgärder för att exponera och marknadsföra fisket.

- skapa bra fiskemöjligheter för lokalbefolkningen.

Bevarandefrågor

Ingen utbyggnad av vattenkraften i Kilån, Flugån, Herteån, Gällsån, eller Tönsån. Däremot fortsatta åtgärder för att underlätta fiskvandring.
Ge information till skogsbrukare samt medverka som experthjälp så att onödiga skador ej uppstår när skogsdikningar måste utföras.
Föreningen skall anmäla till länsstyrelsen sådana projekt som misstänks skada vattendragens och sjöarnas fauna.


Restaureringsåtgärder

Ett fortsatt arbete med att skapa nya lekplatser samt att ge löpande underhåll för övriga kända lekplatser.


Fisket

Föreningen skall skapa ett bra fiske utifrån fiskeplanen .Målsättning för fisket är att bevara och vårda de bestånd som finns samt att ge tillgång för ett fångstuttag som är mindre än återväxten.

Föreningen skall skapa ett bättre fiske för lokalbefolkningen genom utsättning av fisk i Put- and take-sjön. Serviceanordningar som vindskydd, båtar och bryggor skall finnas och underhållas.

Ondtjärn kommer som tidigare att användas som Put- and take-vatten. Båtar uthyres i Ondtjärn. Fisken kommer att köpas från Bröderna Olssons fiskodling.Nannsjön och Sundsjön kommer som tidigare , ej att marknadsföras i syfte för ökat fisketryck, eftersom mycket värdefulla öringstammar förekommer där.

Provfiske skall utföras i Sundsjöbäcken i forskningssyfte.

Rotemobotjärn och Molntjärn kommer som tidigare att upplåtas till arrendatorerna.

Ett fortsatt elfiske kommer att utföras dels för uppföljning av utförda fiskevårdsåtgärder men också för att fastställa nya lekplatser.

Projektet i Sundsjöbäcken för undersökning om öringens lek, kommer att fortsätta. Märkning av lekfisk sker i syfte att se om samma individer återkommer år efter år för att delta i leken.

Fisketillsynen kommer att utföras av utbildade tillsynsmän.

Föreningen kommer att ha ett gott samarbete med andra fiskeintressenter såväl inom som utom kommunens gränser.

Styrelsen skall sammanträda en gång i månaden. Styrelsens medlemmar skall hålla sig väl informerade om fiske- och miljövård och om så erfordras, utbilda sig i detta.Fiskerättsägare skall vända sig till någon i styrelsen för lösande av fiskerättsägarbevis.
Det är upp till varje enskild person som hävdar fiskerätt att själv bevisa detta.


Regler för medlemskap och fiskets bedrivande

Alla som löser årskort, familjemedlem ( mantalsskriven på samma adress som den som löst årskortet och är över 15 år löses tillsammans med årskortet) samt fiskerättsägarbevis under året är medlem i föreningen.

Det är förbjudet för fiskande att samtidigt använda mer än ett fiskespö.

Trollingfiske (mer än ett fiskespö/person(fiskekortsinnehavare) får endast ske mot lösande av särskilt fiskekort (Tilläggskort till något av våra övriga fiskekort).

Fiske med nät får endast ske mot lösande av särskilt nätkort som enbart mantalsskrivna inom fvo (Hanebo-Segersta socknar) har rätt att lösa, och kan endast lösas som tilläggskort till något av våra övriga fiskekort.

Det är förbjudet för olika fiskare att knyta ihop sina tillåtna två (2) nätlängder.

Nätkort säljes endast av styrelsen.

Fiske med fasta redskap, utterbräda och nät är förbjudet i strömmande vatten och följande sjöar:
Björktjärn, Sundsjön, Bodtjärn, Västansjö-Rödtjärn, Nannsjön, Ljustjärn, Djupsjön, Hammarsbo-Rötjärn,
Ondtjärn, Tvåtjärnarna,Tobergstjärn och Bofarasjön.

Fiskekorten är personliga och får ej överlåtas.

Långrevsfiske är förbjudet i samtliga vatten.

Max antal gäddsaxar-krok/person är tio (10). Angling med angelkrok är max antal/person tjugo(20). Gäller samtliga gäddvatten
Redskap som lämnas obevakade skall vara märkta med nyttjarens namn. adress, telefon- och fiskekorts- nummer.
Angling,krok och gäddsaxar är förbjudna i ädelfiskevatten , undantag är Bergviken.
Fiske med levande agn (fisk)är förbjudet i ädelfiskvatten. Undantag Bergviken.
Försäljning av fisk får endast ske av fiskerättsägare först efter fvof kännedom.
Undantag kan göras vid fisketävlingar.
Fisketävling får endast anordnas efter tillstånd av fvf.

Båt-och andra typer av flytande farkoster är förbjudna att använda i samtliga ädelfiskevatten, undantaget Bergviken, Nannsjön och Sundsjön.Undantagen är också Ljustjärn, där det är tillåtet att använda flytring mot lösande av tilläggskort. Det är tillåtet att fiska från flytring i Ondtjärn mot lösande av "flytringskort".
Det är förbjudet att fiska med nät i Bofarasjön eftersom omfattande gösinplanteringar görs där. Min mått på gös 50 cm.

Vid fiske efter öring, regnbåge och röding, Ondtjärn gäller max 3 st. fiskar / fiskande/kort och dygn. Max ett nytt kort får lösas om fiskekvoten fylls under dygnet.

I Ljustjärn gäller max 3 st. harr/röding / per fiskande och dygn. Min mått 35 cm för harr och 30 cm för röding.
I Hammarsbo-Rötjärn gäller max 1 st öring/fiskande och dygn, minimimått 30 cm.
I naturvatten gäller 3 ädelfiskar/fiskande och dygn. detta avser öring, röding med ett minimimått på 30 cm.
för gös är minimimåttet 50 cm


Sundsjöbäcken och Rödtjärnsbäcken har som tidigare årligt fiskeförbud. Detta gäller även om ev. skyltning har förstörts.

Det är fiskarens skyldighet att ta reda på gällande regler för fiskets bedrivande, även om inte alla regler finns tryckta på innehavarens fiskekort.

Mellan den 1 september och den 31 december är det förbjudet att fiska i vattendrag med ädelfiskbestånd.

Kompletterande regler för Hanebo-Segerstas del av Bergviken.


Begränsning om två nät max 30 m vardera , min maskstorlek 60 mm-vilket innebär att varje sida i maskan är 60 mm. om maskan sträcks ut genom att dra diagonalt i motsatta hörn, blir den sträckta maskan 120 mm (sträckt maska)- som får sammankopplas av ägaren. Dessa nät får inte sammankopplas med andra fiskares nät.(1.)

Nätkortet får endast säljas av föreningens styrelse. (1.)

Nätkortet får endast lösas av person som är mantalsskriven inom fiskevårdsområdet (Hanebo och Segersta socknar). (1.)

Nätförbud maj-juni-juli.

Nätkortet är personligt .(1.)

Nät får ej ligga i längre än 12 tim isfri tid och max 24 tim under is. Nät skall efter den tiden tas upp (vittjas) (1.)

Nät skall vara märkta med namn , adress och telefonnummer på väl synliga vättar i båda ändar. (1.)

Nät skall som andra fiskeredskap desinficeras innan läggning får ske. (1.)

Max 10 st gäddsaxar.(1.)

Långrevsfiske är förbjudet. (1.)

Trollingfiske får bedrivas mot lösande av särskilt kort. Till trollingfiske räknas mer än ett spö/fiskande(fiskekortinnehavare). (1.)

Försäljning av fisk får endast ske av fiskerättsägare först efter fvof kännedom . (1.)
Undantag kan göras vid fisketävlingar efter tillstånd av fvf. (1.)

Fisketävling får endast ske efter tillåtelse av fvf. (1.)

Minimimått : Gös 50 cm, öring 30 cm. harr 35 cm. röding 30 cm .(1.)(2.)

Max antal gös/ädelfisk /fiskande och dygn är 5 st detta gäller dessa arter tillsammans ex. 2 st öring 2 st gös 1 st harr/ dygn. (1.)(2.)

Fångstkort skall föras vid allt fiske . vilket tillhandahålles av fvf.

Förklaringar: (1.) Gäller alla vatten. (2.) Andra regler gäller för Ljustjärn.Fiskekortspriser 2020
Årskort 150:-
Familjemedlem 50:-
Fiskerättsägarbevis 100:-
Veckokort 80:-
Dagkort 40:-
Put- and Take, medlem 60:-
Put- and Take, icke medlem 100:-

Tilläggskort
Nätkort/person 150:-
Trollingkort/person 150:-
Flytringskort för Ljustjärn
150:-
Båt/timme och båt
10:-
Flytring/dygn(Ondtjärn)
50:-/dygn

Fiskevårdsåtgärderna skall finansieras med fiskekortsintäkter och tillgängliga bidragsmedel.
Vissa avvikelser från planen kan ske. Detta av sådana skäl som inte kunnat förutses.

Tillkommande fiskevatten .
Föreningens fiskekort gäller nu även i övriga fiskevatten inom Hanebo- Segersta fiskevårdsområde. Exempel: Gopen , Mäken , Stugubacksjön mfl. (undantaget är fiskevatten där ädelfisk är dominerande) . De vatten som tillkommer är de som gång arrenderades av Ramans fvf. Undantag är Put – and Takevatten och ädelfiskvatten.
Samma regler gäller för dessa tillkommande fiskevatten om inte strängare regler bestämts av nuvarande arrendator – Åmots fiskevårdsförening.


Överträdelser mot gällande regler kommer att beivras.

Till fiskeplanen hör föreningens kalendarium.